Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHAN MẠNH HÙNG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220603-0007
Ngày nộp: 03/06/2022
Ngày hẹn trả: 15/07/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong