Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN TRƯỜNG VŨ
Mã Biên nhận : 000.00.09.H33-220603-0002
Ngày nộp: 03/06/2022
Ngày hẹn trả: 01/07/2022
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả