Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ HOÀNG LÂM
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220603-0001
Ngày nộp: 03/06/2022
Ngày hẹn trả: 10/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong