Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THÀNH TÂM
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220602-0001
Ngày nộp: 02/06/2022
Ngày hẹn trả: 27/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong