Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ THU HẰNG
Mã Biên nhận : 000.00.37.H33-220601-0001
Ngày nộp: 01/06/2022
Ngày hẹn trả: 20/07/2022
Nộp tại: Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong