Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LỚP HÀNH NGHỀ BẤT ĐỘNG SẢN (RẠCH GIÁ)
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220531-0006
Ngày nộp: 31/05/2022
Ngày hẹn trả: 14/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong