Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐỖ TRÍ TÀI
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220531-0004
Ngày nộp: 31/05/2022
Ngày hẹn trả: 23/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong