Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN HỮU QÚI
Mã Biên nhận : 000.00.37.H33-220530-0002
Ngày nộp: 30/05/2022
Ngày hẹn trả: 04/07/2022
Nộp tại: Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong