Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRƯƠNG CAO SANG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220527-0002
Ngày nộp: 27/05/2022
Ngày hẹn trả: 21/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong