Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ TRÍ THỨC
Mã Biên nhận : 000.00.37.H33-220526-0004
Ngày nộp: 26/05/2022
Ngày hẹn trả: 31/05/2022
Nộp tại: Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong