Kết quả tìm kiếm
Người nộp : DƯƠNG TẤN ĐẠT
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220526-0002
Ngày nộp: 26/05/2022
Ngày hẹn trả: 20/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong