Kết quả tìm kiếm
Người nộp : MAI XUÂN ĐÔNG
Mã Biên nhận : 000.00.09.H33-220525-0007
Ngày nộp: 25/05/2022
Ngày hẹn trả: 01/07/2022
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong