Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐINH QUỐC DŨNG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220525-0002
Ngày nộp: 25/05/2022
Ngày hẹn trả: 17/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong