Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGÔ KỲ QUANG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220524-0008
Ngày nộp: 24/05/2022
Ngày hẹn trả: 16/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong