Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN MASAN PQ
Mã Biên nhận : 000.00.37.H33-220523-0006
Ngày nộp: 23/05/2022
Ngày hẹn trả: 06/06/2022
Nộp tại: Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong