Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN QUANG THÁI
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220523-0003
Ngày nộp: 23/05/2022
Ngày hẹn trả: 15/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong