Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ QUANG CHIẾN
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220520-0014
Ngày nộp: 20/05/2022
Ngày hẹn trả: 14/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong