Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH TRUNG HẬU
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220520-0009
Ngày nộp: 20/05/2022
Ngày hẹn trả: 03/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong