Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TIẾT THIỆN THE
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220519-0003
Ngày nộp: 19/05/2022
Ngày hẹn trả: 13/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong