Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THỊ MỪNG
Mã Biên nhận : 000.00.09.H33-220518-0002
Ngày nộp: 18/05/2022
Ngày hẹn trả: 13/07/2022
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong