Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN KHANH
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220516-0005
Ngày nộp: 16/05/2022
Ngày hẹn trả: 08/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong