Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÝ MINH CƯỜNG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220516-0002
Ngày nộp: 16/05/2022
Ngày hẹn trả: 06/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong