Kết quả tìm kiếm
Người nộp : DƯƠNG NGỌC VĨNH
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220516-0001
Ngày nộp: 16/05/2022
Ngày hẹn trả: 08/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong