Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN ĐÌNH HẢI
Mã Biên nhận : 000.00.09.H33-220513-0009
Ngày nộp: 13/05/2022
Ngày hẹn trả: 08/07/2022
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong