Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐINH QUỐC ANH
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220513-0003
Ngày nộp: 13/05/2022
Ngày hẹn trả: 07/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong