Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN TUẤN
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220512-0002
Ngày nộp: 12/05/2022
Ngày hẹn trả: 06/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong