Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HÀ TRUNG SƠN
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220510-0003
Ngày nộp: 10/05/2022
Ngày hẹn trả: 24/05/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong