Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN THANH HÙNG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220509-0003
Ngày nộp: 09/05/2022
Ngày hẹn trả: 20/06/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong