Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯU HOÀNG GIANG
Mã Biên nhận : 000.00.08.H33-220504-0006
Ngày nộp: 04/05/2022
Ngày hẹn trả: 27/05/2022
Nộp tại: Sở Xây dựng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong