Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯ MINH KHỆN
Mã Biên nhận : 000.00.09.H33-211119-0003
Ngày nộp: 19/11/2021
Ngày hẹn trả: 03/04/2022
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong