Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HUỲNH HỮU ĐỨC
Mã Biên nhận : 000.00.09.H33-211117-0008
Ngày nộp: 17/11/2021
Ngày hẹn trả: 01/04/2022
Nộp tại: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã xử lý xong