Đánh giá cơ quan tiếp nhận và giải quyết hồ sơ
Đánh giá khảo sát mức độ hài lòng đối với Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh KIên Giang
Không Hài lòng
Bình thường
Hài lòng
Rất Hài lòng
Gửi đánh giá