TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
181 2.000340.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
182 2.000347.000.00.00.H33 Điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
183 2.000351.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện các dịch vụ khác quy định tại khoản d, đ, e, g, h, i Điều 5 Nghị định 09/2018/NĐ-CP Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
184 2.000354.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán CNG Kinh doanh khí Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
185 2.000361.000.00.00.H33 Cấp giấy phép lập cơ sở bán lẻ thứ nhất, cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất thuộc trường hợp không phải thực hiện thủ tục kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
186 2.000362.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền phân phối bán lẻ các hàng hóa là gạo; đường; vật phẩm ghi hình; sách, báo và tạp chí Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
187 2.000370.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép kinh doanh cho tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài để thực hiện quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán buôn các hàng hóa là dầu, mỡ bôi trơn Thương mại quốc tế Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
188 2.000371.000.00.00.H33 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương
189 2.000376.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương
190 2.000387.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương