TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
141 2.000033.000.00.00.H33 Thông báo hoạt động khuyến mại Xúc tiến thương mại Doanh nghiệp,Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Hợp tác xã,Người nước ngoài,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài Sở Công thương
142 2.000046.000.00.00.H33 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng Khoa học, công nghệ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Công thương
143 2.000063.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế Người nước ngoài,Công dân Sở Công thương
144 2.000073.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương
145 2.000078.000.00.00.H33 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương
146 2.000110.000.00.00.H33 Đăng ký thay đổi dấu nghiệp vụ giám định thương mại Giám định thương mại Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Công thương
147 2.000131.000.00.00.H33 Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam Xúc tiến thương mại Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Công thương
148 2.000136.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương
149 2.000142.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG Kinh doanh khí Doanh nghiệp,Công dân Sở Công thương
150 2.000156.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LNG Kinh doanh khí Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Công thương