TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
651 1.000243.000.00.00.H33 Thành lập trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp tư thục trên địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Giáo dục nghề nghiệp Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
652 1.000266.000.00.00.H33 Chấm dứt hoạt động phân hiệu của trường trung cấp công lập trực thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và phân hiệu của trường trung cấp tư thục trên địa bàn Giáo dục nghề nghiệp Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
653 1.000362.000.00.00.H33 Thông báo về việc tìm việc làm hằng tháng Việc làm Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
654 1.000389.000.00.00.H33 Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, doanh nghiệp Giáo dục nghề nghiệp Doanh nghiệp,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
655 1.000401.000.00.00.H33 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Việc làm Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
656 1.000414.000.00.00.H33 Rút tiền ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Lao động Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
657 1.000436.000.00.00.H33 Thu hồi Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
658 1.000448.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
659 1.000459.000.00.00.H33 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động Việc làm Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
660 1.000464.000.00.00.H33 Gia hạn Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động Lao động Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội