TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
311 1.005061.000.00.00.H33 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Giáo dục và Đào tạo
312 1.005062.000.00.00.H33 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục thường xuyên Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
313 1.005065.000.00.00.H33 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
314 1.005067.000.00.00.H33 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động trở lại Giáo dục trung học Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Giáo dục và Đào tạo
315 1.005069.000.00.00.H33 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Giáo dục và Đào tạo
316 1.005070.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục trung học Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Giáo dục và Đào tạo
317 1.005073.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Giáo dục nghề nghiệp Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Giáo dục và Đào tạo
318 1.005074.000.00.00.H33 Cho phép trường trung học phổ thông hoạt động giáo dục Giáo dục trung học Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
319 1.005076.000.00.00.H33 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục dân tộc Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
320 1.005079.000.00.00.H33 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục dân tộc Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Giáo dục và Đào tạo