TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1981 2.001909.000.00.00.H33 thủ tục tiếp công dân tại cấp xã Tiếp công dân Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã UBND Xã,phường,thị trấn
1982 2.001942.000.00.00.H33 Chuyển trẻ em đang được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội đến cá nhân, gia đình nhận chăm sóc thay thế Trẻ em Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1983 2.001944.000.00.00.H33 Thông báo nhận chăm sóc thay thế cho trẻ em đối với cá nhân, người đại diện gia đình nhận chăm sóc thay thế là người thân thích của trẻ em Trẻ em Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1984 2.001947.000.00.00.H33 Phê duyệt kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đối với trẻ em bị xâm hại hoặc có nguy cơ bị bạo lực, bóc lột, bỏ rơi và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt Trẻ em Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Xã,phường,thị trấn
1985 2.002080.000.00.00.H33 Thủ tục thanh toán thù lao cho hòa giải viên Phổ biến giáo dục pháp luật Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Xã,phường,thị trấn
1986 2.002161.000.00.00.H33 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai Phòng, chống thiên tai Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã UBND Xã,phường,thị trấn
1987 2.002162.000.00.00.H33 Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do dịch bệnh Phòng, chống thiên tai Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã UBND Xã,phường,thị trấn
1988 2.002163.000.00.00.H33 Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban đầu Phòng, chống thiên tai Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Xã,phường,thị trấn
1989 2.002165.000.00.00.H33 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Bồi thường nhà nước Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Cán bộ,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã UBND Xã,phường,thị trấn
1990 3.000183 Liên thông các thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/hỗ trợ chi phí mai táng/hưởng mai táng phí Hộ tịch Công dân,Cán bộ UBND Xã,phường,thị trấn