TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1261 1.001008.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường Văn hóa Doanh nghiệp,Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1262 1.001056.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Đấu kiếm thể thao Thể dục thể thao Doanh nghiệp,Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1263 1.001106.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1264 1.001123.000.00.00.H33 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh giám định cổ vật Di sản văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1265 1.001147.000.00.00.H33 Thông báo tổ chức triển lãm do tổ chức ở địa phương hoặc cá nhân tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Văn hóa và Thể thao
1266 1.001182.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1267 1.001191.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép tổ chức triển lãm do các tổ chức, cá nhân tại địa phương đưa ra nước ngoài không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Văn hóa và Thể thao
1268 1.001195.000.00.00.H33 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Taekwondo Thể dục thể thao Doanh nghiệp,Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1269 1.001211.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép tổ chức triển lãm do cá nhân nước ngoài tổ chức tại địa phương không vì mục đích thương mại Mỹ thuật, nhiếp ảnh, triển lãm Người nước ngoài,Công dân Sở Văn hóa và Thể thao
1270 1.001213.000.00.00.H33 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Mô tô nước trên biển Thể dục thể thao Doanh nghiệp,Công dân Sở Văn hóa và Thể thao