TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1091 1.003633.000.00.00.H33 Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (cấp tỉnh) Bưu chính Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1092 1.003659.000.00.00.H33 Cấp giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1093 1.003687.000.00.00.H33 Sửa đổi, bổ sung giấy phép bưu chính (cấp tỉnh) Bưu chính Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1094 1.003725.000.00.00.H33 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Thông tin và Truyền thông
1095 1.003729.000.00.00.H33 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Sở Thông tin và Truyền thông
1096 1.003868.000.00.00.H33 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh (địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1097 1.003888.000.00.00.H33 Chấp thuận trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài (địa phương) Báo chí Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1098 1.004153.000.00.00.H33 Cấp giấy phép hoạt động in (cấp địa phương) Xuất Bản, In và Phát hành Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Sở Thông tin và Truyền thông
1099 1.004235.000.00.00.H33 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm (cấp Trung ương) Xuất Bản, In và Phát hành Doanh nghiệp,Công dân Sở Thông tin và Truyền thông
1100 1.004379.000.00.00.H33 Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (cấp tỉnh) Bưu chính Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Công dân Sở Thông tin và Truyền thông