STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
651 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
652 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
653 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
654 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
655 Thủ tục đổi tên quỹ cấp tỉnh Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
656 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
657 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
658 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
659 Thủ tục hợp nhất, sát nhập, chia, tách, mở rộng phạm vi hoạt động quỹ Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ
660 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị đình chỉ hoạt động có thời hạn (Cấp tỉnh) Tổ chức phi chính phủ Sở Nội vụ

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn