STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
1591 Cho phép trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động giáo dục trở lại Giáo dục thường xuyên Văn phòng UBND tỉnh
1592 Thành lập trung tâm giáo dục thường xuyên Giáo dục thường xuyên Văn phòng UBND tỉnh
1593 Thành lập trường trung cấp sư phạm công lập, cho phép thành lập trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1594 Sáp nhập, chia tách trường trung học phổ thông Giáo dục trung học Văn phòng UBND tỉnh
1595 Sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1596 Giải thể trường phổ thông dân tộc nội trú (Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường) Giáo dục dân tộc Văn phòng UBND tỉnh
1597 Sáp nhập, chia tách trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục dân tộc Văn phòng UBND tỉnh
1598 Thành lập trường phổ thông dân tộc nội trú Giáo dục dân tộc Văn phòng UBND tỉnh
1599 Giải thể phân hiệu trường trung cấp sư phạm (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập phân hiệu trường trung cấp) Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh
1600 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Giáo dục nghề nghiệp Văn phòng UBND tỉnh

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn