TÌM KIẾM QUYẾT ĐỊNH CÔNG BỐ

Tìm thấy 47 quyết định công bố

STT Số Quyết Định Trích Yếu Ngày Quyết định Cơ Quan Ban Hành
1 2596/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
20/10/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
2 2625/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung lĩnh vực bưu chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
25/10/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
3 2848/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
17/11/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
4 2850/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường/UBND cấp huyện/UBND cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
18/11/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
5 2545/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Điện ảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa và Thể thao áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
12/10/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
6 2401/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
28/09/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
7 2400/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Văn thư - Lưu trữ nhà nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
28/09/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
8 2354/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Chăn nuôi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
22/09/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
9 2261/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
09/09/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang
10 2257/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Nhà ở thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang
08/09/2022 UBND Tỉnh Kiên Giang