STT Tên thủ tục hành chính Mức độ DVC Lĩnh vực Cơ quan quản lý Thao tác
351 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
352 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
353 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
354 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Sở Giao thông Vận tải
355 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
356 Dự học,thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
357 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
358 Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
359 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải
360 Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa Sở Giao thông Vận tải

Sở/Ban/Ngành

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 Sở Nội vụ
2 Sở Tư pháp
3 Sở Kế hoạch và Đầu tư
4 Sở Tài chính
5 Sở Công thương
6 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
7 Sở Giao thông Vận tải
8 Sở Xây dựng
9 Sở Tài nguyên và Môi trường
10 Sở Thông tin và Truyền thông
11 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
12 Sở Văn hóa và Thể thao
13 Sở Khoa học và Công nghệ
14 Sở Giáo dục và Đào tạo
15 Sở Y tế
16 Sở Ngoại vụ
17 Thanh tra tỉnh
18 Ban Dân tộc
19 Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Quốc
20 Sở Du lịch
21 Ban Quản lý Khu Kinh tế Tỉnh
22 Công An Tỉnh Kiên Giang

Huyện/Thành Phố

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Huyện/Thành phố

Phường/Xã

STT Đơn vị Mức độ 3 Mức độ 4
1 UBND Xã/Phường/Thị trấn