TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
691 1.008362.000.00.00.H33 Hỗ trợ hộ kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 Việc làm Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
692 1.008363.000.00.00.H33 Hỗ trợ người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp do đại dịch COVID-19 Việc làm Công dân,Người nước ngoài Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
693 1.009466.000.00.00.H33 Thành lập Hội đồng thương lượng tập thể Lao động Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
694 1.009467.000.00.00.H33 Thay đổi Chủ tịch Hội đồng thương lượng tập thể, đại diện Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch, thời gian hoạt động của Hội đồng thương lượng tập thể. Lao động Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
695 1.009811.000.00.00.H33 Gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam (cấp Tỉnh). Việc làm Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
696 1.010587.000.00.00.H33 Thành lập hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
697 1.010588.000.00.00.H33 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
698 1.010589.000.00.00.H33 Miễn nhiệm, cách chức chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường cao đẳng công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
699 1.010590.000.00.00.H33 Thành lập hội đồng trường trung cấp công lập. Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
700 1.010591.000.00.00.H33 Thay thế chủ tịch, thư ký, thành viên hội đồng trường trung cấp công lập. Giáo dục nghề nghiệp Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội