TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
391 1.002835.000.00.00.H33 Cấp mới Giấy phép lái xe Đường bộ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Giao thông Vận tải
392 1.002852.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân Sở Giao thông Vận tải
393 1.002856.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép liên vận Việt – Lào cho phương tiện Đường bộ Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã,Công dân Sở Giao thông Vận tải
394 1.002869.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Đường bộ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Giao thông Vận tải
395 1.002877.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép vận tải qua biên giới Campuchia - Lào - Việt Nam Đường bộ Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Giao thông Vận tải
396 1.002883.000.00.00.H33 Công bố lại đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Hợp tác xã,Công dân Sở Giao thông Vận tải
397 1.002889.000.00.00.H33 Công bố đưa trạm dừng nghỉ vào khai thác Đường bộ Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Hợp tác xã,Công dân Sở Giao thông Vận tải
398 1.003135.000.00.00.H33 Cấp, cấp lại, chuyển đổi giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Đường thủy nội địa Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Giao thông Vận tải
399 1.003168.000.00.00.H33 Dự học,thi, kiểm tra để được cấp giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn Đường thủy nội địa Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài Sở Giao thông Vận tải
400 1.003658.000.00.00.H33 Công bố lại hoạt động bến thủy nội địa Đường thủy nội địa Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã Sở Giao thông Vận tải