TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
281 1.000939.000.00.00.H33 Cho phép thành lập cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Người nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
282 1.001000.000.00.00.H33 Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và các cơ sở khác Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
283 1.001088.000.00.00.H33 Xin học lại tại trường khác đối với học sinh trung học Giáo dục trung học Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài Sở Giáo dục và Đào tạo
284 1.001492.000.00.00.H33 Đăng ký hoạt động của Văn phòng đại diện giáo dục nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
285 1.001493.000.00.00.H33 Chấm dứt hoạt động cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Người nước ngoài,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
286 1.001495.000.00.00.H33 Cho phép hoạt động giáo dục trở lại đối với cơ sở đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn;cơ sở giáo dục mầm non; cơ sở giáo dục phổ thông có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam Đào tạo với nước ngoài Người nước ngoài,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
287 1.001496.000.00.00.H33 Chấm dứt hoạt động liên kết giáo dục theo đề nghị của các bên liên kết Đào tạo với nước ngoài Doanh nghiệp,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
288 1.001497.000.00.00.H33 Gia hạn, điều chỉnh hoạt động liên kết giáo dục Đào tạo với nước ngoài Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
289 1.001499.000.00.00.H33 Phê duyệt liên kết giáo dục Đào tạo với nước ngoài Người nước ngoài,Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo
290 1.001714.000.00.00.H33 Cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua phương tiện, đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật học tại các cơ sở giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Công dân Sở Giáo dục và Đào tạo