TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
211 2.000643.000.00.00.H33 Cấp lại thẻ an toàn điện Điện Công dân,Cán bộ,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Công thương
212 2.000645.000.00.00.H33 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
213 2.000647.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
214 2.000648.000.00.00.H33 Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
215 2.000652.000.00.00.H33 Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong lĩnh vực công nghiệp Hóa chất Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Công thương
216 2.000662.000.00.00.H33 Cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ cho phép cơ sở bán lẻ được tiếp tục hoạt động Thương mại quốc tế Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
217 2.000664.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp Sở Công thương
218 2.000665.000.00.00.H33 Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ Thương mại quốc tế Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Công thương
219 2.000666.000.00.00.H33 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thuộc thẩm quyền cấp của Sở Công Thương Lưu thông hàng hóa trong nước Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp Sở Công thương
220 2.000669.000.00.00.H33 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu Lưu thông hàng hóa trong nước Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Doanh nghiệp Sở Công thương