TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1661 1.004946.000.00.00.H33 Áp dụng các biện pháp can thiệp khẩn cấp hoặc tạm thời cách ly trẻ em khỏi môi trường hoặc người gây tổn hại cho trẻ em Trẻ em Công dân UBND Huyện, thành phố
1662 1.004959.000.00.00.H33 Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động Công dân UBND Huyện, thành phố
1663 1.004972.000.00.00.H33 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1664 1.004979.000.00.00.H33 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Hợp tác xã,Công dân UBND Huyện, thành phố
1665 1.004982.000.00.00.H33 Giải thể tự nguyện hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Tổ chức nước ngoài,Hợp tác xã,Công dân UBND Huyện, thành phố
1666 1.005010.000.00.00.H33 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Thành lập và hoạt động của hợp tác xã (liên hiệp hợp tác xã) Hợp tác xã,Công dân UBND Huyện, thành phố
1667 1.005097.000.00.00.H33 Quy trình đánh giá, xếp loại Cộng đồng học tập cấp xã Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1668 1.005099.000.00.00.H33 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục tiểu học Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1669 1.005106.000.00.00.H33 Công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1670 1.005108.000.00.00.H33 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục trung học Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài UBND Huyện, thành phố