TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1611 1.003572.000.00.00.H33 Thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân Đất đai Công dân UBND Huyện, thành phố
1612 1.003605.000.00.00.H33 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Nông nghiệp Công dân,Người Việt Nam định cư ở nước ngoài,Người nước ngoài,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Tổ chức nước ngoài UBND Huyện, thành phố
1613 1.003625.000.00.00.H33 Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Đăng ký biện pháp bảo đảm Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1614 1.003635.000.00.00.H33 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1615 1.003645.000.00.00.H33 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1616 1.003688.000.00.00.H33 Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Đăng ký biện pháp bảo đảm Công dân,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) UBND Huyện, thành phố
1617 1.003702.000.00.00.H33 Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Công dân UBND Huyện, thành phố
1618 1.003732.000.00.00.H33 Thủ tục hội tự giải thể Tổ chức phi chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1619 1.003757.000.00.00.H33 Thủ tục đổi tên hội Tổ chức phi chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố
1620 1.003783.000.00.00.H33 Thủ tục chia, tách; sát nhập; hợp nhất hội Tổ chức phi chính phủ Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân UBND Huyện, thành phố