TÌM KIẾM THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
Cấp thực hiện:
Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Đối tượng
Từ khóa

Danh mục thủ tục hành chính

STT Mã hồ sơ Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực Đối tượng Cơ quan thực hiện
1371 1.009979.000.00.00.H33 Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án): Quản lý hoạt động xây dựng Công dân,Cán bộ,Doanh nghiệp,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Hợp tác xã Sở Xây dựng
1372 1.009980.000.00.00.H33 Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C Quản lý hoạt động xây dựng Người nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Xây dựng
1373 1.009981.000.00.00.H33 Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài thuộc dự án nhóm B, nhóm C Quản lý hoạt động xây dựng Người nước ngoài,Tổ chức nước ngoài,Công dân Sở Xây dựng
1374 1.009982.000.00.00.H33 Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, III Quản lý hoạt động xây dựng Công dân,Cán bộ Sở Xây dựng
1375 1.009983.000.00.00.H33 Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạnh II, III Quản lý hoạt động xây dựng Công dân,Cán bộ Sở Xây dựng
1376 1.009984.000.00.00.H33 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng (trường hợp chứng chỉ mất, hư hỏng): Quản lý hoạt động xây dựng Công dân,Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX) Sở Xây dựng
1377 1.009985.000.00.00.H33 Cấp lại chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, III (do lỗi của cơ quan cấp) Quản lý hoạt động xây dựng Công dân,Cán bộ Sở Xây dựng
1378 1.009986.000.00.00.H33 Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III Quản lý hoạt động xây dựng Công dân,Cán bộ Sở Xây dựng
1379 1.009987.000.00.00.H33 Cấp chuyển đổi chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng của cá nhân người nước ngoài hạng II, III Quản lý hoạt động xây dựng Công dân,Cán bộ Sở Xây dựng
1380 1.009988.000.00.00.H33 Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng lần đầu hạng II, hạng III Quản lý hoạt động xây dựng Tổ chức (không bao gồm doanh nghiệp, HTX),Công dân Sở Xây dựng